Riktlinjer | Redovisning
 

Riktlinjer för professionell vidareutbildning för auktoriserade IP-ombud

Stadgarna för Sveriges IP-ombuds Samfund föreskriver i 24 § om skyldighet för medlem att upprätthålla och utveckla sin yrkeskompetens.

Samfundets styrelse har vid sitt sammanträde den 15 december 2011 fastställt följande riktlinjer för tillämpning av kravet på professionell vidareutbildning, att gälla från den 1 januari 2012.

1 §
Yrkesverksamt IP-ombud skall från och med året efter att inträde i Samfundet beviljats, varje år genomgå minst 10 timmar strukturerad professionell vidareutbildning. Med strukturerad utbildning menas IP-ombuds deltagande, eller IP-ombuds uppdrag som lärare eller seminarieledare, i interna eller externa utbildningstillfällen såsom kurser, seminarier och konferenser. För varje utbildningstillfälle skall finnas en i förväg bestämd plan med en ansvarig utbildningsledare.

2 §
Utbildningen skall vara yrkesrelaterad och ägnad att medföra nytta för ombudets verksamhet. Utöver utbildning med immaterialrättsligt innehåll kan även tillgodoräknas utbildning inom andra områden såsom ekonomi, språk, affärs- och produktutveckling om innehållet har bäring på ombudsverksamheten.

3 §
Ombud kan tillgodoräkna sig maximalt 5 utbildningstimmar som föredragshållare vid kurser eller utbildningsaktiviteter.

Ombud kan tillgodoräkna sig maximalt 5 utbildningstimmar som ledamot i en kommitté i en branschorganisation, i en myndighetsutredning som behandlar IP-relaterade frågor eller motsvarande arbete.

4 §
Tillfälliga avbrott i yrkesutövningen, såsom sjukdom, föräldraledighet och liknande, berättigar till nedsättning av utbildningskravet i förhållande till faktisk arbetstid, om avbrottet uppgår till minst 3 månader.

5 §
IP-ombudet är skyldigt att årligen senast den 31 januari skriftligen försäkra att föreskrivet utbildningskrav för senaste hela kalenderår uppfyllts. IP-ombudet är även skyldigt att på begäran skriftligen redovisa och styrka sina utbildningsaktiviteter för detta och/eller tidigare år.Varje brist på ettårsbasis måste fullt ut kompenseras efterföljande år.Det är ombudets personliga ansvar att den egna redovisningen inte innehåller oriktiga uppgifter. Kvaliteten på redovisningen kommer undersökas genom slumpmässig kontroll och revision av de registrerade ombuden.

6 §
Om IP-ombud genomgår mer än 10 timmars utbildning under ett kalenderår skall detta tidsöverskott i första hand kompensera eventuell brist enligt 5 §, varefter eventuell ytterligare överskjutande tid, dock maximalt 10 timmar, får överföras till nästföljande år.

7 §
Om IP-ombudet inte uppfyllt gällande utbildningskrav, får samfundets styrelse förelägga honom att utan ytterligare uppmaning avhjälpa föreliggande bristen och särskilt redovisa sina utbildningsaktiviteter.

8 §
Föreligger väsentlig brist eller upprepade brister i ombudets skyldigheter enligt ovan, kan Samfundet styrelse väcka frågan om disciplinärende. Likaså kan styrelsen väcka frågan om disciplinärende om ombudet lämnat oriktiga uppgifter i dessa sammanhang.