Medlemmar >> 

IP-Samfundet organiserar alla auktoriserade IP-ombud som har sin huvudsakliga yrkesverksamhet i Sverige inom det industriella rättsskyddet. Vi främjar en internationellt sett hög kompetensnivå hos ombudskåren.

Auktoriserat IP-ombud är den som är enskild medlem av Sveriges IP-ombuds  Samfund, eng.: Swedish Authorized IP Attorney.

Svenska Patentombudsföreningen (SPOF) och Svenska Industrins IP Förening (SIPF) är ständiga medlemmar i IP-Samfundet.

Villkor IP-jurister

Villkor för medlemskap (auktorisation) i Sveriges IP-ombuds Samfund

För IP-jurister skall följande villkor vara uppfyllda

A.     Att sökanden har juristexamen från universitet

B.      Att sökanden under minst fem (5) års tid har erfarenhet från handläggning av ärenden inom området immaterialrätt såsom yrkesutövning, antingen vid ett industriföretags IP-avdelning eller inom IP byrå. Två av nämnda fem år kan utgöras av erfarenhet från myndighet.

C.     Handläggning av ärenden inom immaterialrätt ska ha innefattat bl a följande:

o     Handläggning och strategisk rådgivning avseende varumärken/digitala varumärken

o     Handläggning och strategisk rådgivning avseende mönster/design

o     Upphovsrätt, marknadsrätt, konkurrensrätt, företagshemligheter

o     Intrång och giltighet och IP-juridisk rådgivning

o     Exploatering av immaterialrätt, däri inbegripet immaterialrättsliga avtal.

D.     Att sökanden bedriver sin huvudsakliga yrkesverksamhet i Sverige.

E.      Att sökanden gjort sig känd för redbarhet och i övrigt bedöms lämplig att utöva yrket.

F.      Att sökanden är insatt i, godkänner och avser att följa Samfundets vägledande regler om etik och god ombudssed.

G.     Att sökanden följer de villkor och regler som finns stadgade i Samfundets regelverk.

H.     Att sökanden formellt ansökt om auktorisation genom medlemskap i Samfundet.

I.       Att sökanden vid tidpunkten för ansökningens prövning aktivt och yrkesmässigt arbetar med immaterialrättsliga frågor enligt punkten C.

J.      Att sökanden vid tidpunkten för ansökningens prövning behärskar svenska i tal och skrift i tillräcklig utsträckning för att utöva ombudsrollen i Sverige.

K.      Att sökanden vid tidpunkten för ansökningens prövning inte är försatt i konkurs eller underkastad näringsförbud eller ha förvaltare genom myndighetsbeslut.

Not. För att styrka villkor enligt punkt C och E krävs ett intyg. Intyget är lämpligtvis från arbetsgivare, men kan även vara från kollegor, dvs andra IP specialiserade jurister.

 

Villkor Patentombud
 

Villkor för medlemskap (auktorisation) i IP ombuds Samfund, från den 13 februari 2018
 

För patentombud skall följande villkor vara uppfyllda
 

A.      Att sökanden har teknisk eller naturvetenskaplig examen från högskola eller universitet, eller motsvarande teknisk/naturvetenskaplig kompetens.

B.       Att sökanden har blivit godkänd i av Samfundet anvisad examen innefattande följande delmoment:

o     Patentkravskrivning vid handläggning av patentärenden

o     Svar och föreläggande vid handläggning av patentärenden

o     Intrång och giltighet (samt invändning) vid handläggning av patentärenden

o     Intrång/intrångshandlingar/intrångssanktioner

o    Bestämning av uppfinnare

o     Bättre rätt – talan om bättre rätt

o     EU-rätt. Grunderna inom EU-rätten, såsom innebörden av förordningar, direktiv, riktlinjer, EU:s institutioner, regler om fria varurörelser, konsumtion av patentskyddade produkter, m.m.

o     Konkurrensrätt. Förhållandet konkurrensrätt – patentlicensavtal; gruppundantaget

o     Arbetstagares uppfinningaro    Bestämning av uppfinnare

o     Immaterialrättsligt samägande

o     Avtalsrätt

o    Patentlicensavtal

o    Kravtolkning

o     Patentprocessliga grunder - förvaltningsrätt. Intrångs- och ogiltighetsprocesser i svenska domstolar

o     Etik och Rådgivaransvar

o     Företagshemligheter

C.      Att sökanden har minst fem (5) års erfarenhet från handläggning av ärenden inom området immaterialrätt, såsom huvudsysselsättning, vid industriföretags IP-avdelning eller på patentbyrå. Två av nämnda fem år kan utgöras av erfarenhet från myndighet.

D.     Att sökanden bedriver sin huvudsakliga yrkesverksamhet i Sverige

E.      Att sökanden gjort sig känd för redbarhet och i övrigt bedöms lämplig att utöva yrket.

F.      Att sökanden är insatt i, godkänner och avser att följa Samfundets vägledande regler om etik och god ombudssed.

G.     Att sökanden följer de villkor och regler som finns stadgade i Samfundets regelverk.

H.     Att sökanden formellt ansökt om auktorisation genom medlemskap i Samfundet.

I.       Att sökanden vid tidpunkten för ansökningens prövning aktivt arbetar som IP-ombud.

J.      Att sökanden vid tidpunkten för ansökningens prövning behärskar svenska i tal och skrift i tillräcklig utsträckning för att utöva ombudsrollen i Sverige.

K.      Att sökanden vid tidpunkten för ansökningens prövning inte är försatt i konkurs eller underkastad näringsförbud eller ha förvaltare genom myndighetsbeslut.

Not. För att styrka villkor enligt punkt C och E krävs ett intyg. Intyget är lämpligtvis från arbetsgivare, men kan även vara från kollegor, dvs andra patentombud.