Riktlinjer | Redovisning


Redovisning av PVU-aktiviteter

Alla PVU-aktiviteter ska redovisas skriftligen för varje kalenderår. Redovisningen kan ske löpande dock senast den 31 januari året efter varje kalenderår, första gången den 31 januari 2008. Ombud som inte uppfyller kraven får efter utgången av registreringsfristen en redovisning av den utbildningsbrist som uppkommit och uppmanas samtidigt avhjälpa bristen fullt ut tillsammans med ytterligare 10 reguljära PVU-timmar för innevarande år.

Att inte uppfylla kraven på vidareutbildning leder till disciplinär åtgärd, om inte särskilda skäl kan åberopas. Det är ombudets personliga ansvar att den egna redovisningen inte innehåller oriktiga uppgifter. Kvaliteten på redovisningen kommer undersökas genom slumpmässig kontroll och revision av de registrerade ombuden.


Registrering av PVU-aktiviteter

Formuläret för redovisning av PVU-aktiviteter får du tillgång till genom att klicka här.

Formuläret skrivs ut, fylls i, dateras och undertecknas. Härefter sänds den till Sveriges IP-ombuds Samfund på följande sätt:

* inskannad per e-post till per.bjerndell@gmail.com