Etikregler | Etik- och disciplinärenden
 


Styrelsen och disciplinnämnden utövar tillsyn över IP-Samfundets medlemmar och ska se till
att medlem såväl vid handläggning av immaterialrättsliga ärenden som beträffande
stabiliteten av sin verksamhet uppfyller de krav, som åvilar honom eller henne.

Om en fråga om disciplinärt ingripande kommer prövar styrelsen om ärendet ska hänskjutas
till disciplinnämnden. Disciplinnämnden beslutar om uteslutning ur IP-Samfundet, varning,
erinran och straffavgift. Nämnden består av ordförande, vice ordförande och sex andra
ledamöter samt två suppleanter.