Nyhetsbladet "...på gång..."

Mars 2010

Ladda ner pdf (406 kB)

November 2009

Ladda ner pdf (533 kB)

September 2009

Ladda ner pdf (693 kB)

Maj 2009

Ladda ner pdf (386 kB)

Februari 2009

Ladda ner pdf (535 kB)

December 2008

Ladda ner pdf (702 kB)

Oktober 2008

Ladda ner pdf (301 kB)

Maj 2008

Ladda ner pdf (1 093 kB)

Mars 2008

Ladda ner pdf (669 kB)

Oktober 2007

Ladda ner pdf (344 kB)

December 2007

Ladda ner pdf (1 057 kB)

   

Årsstämma 2009
IP-Samfundet hölls årsstämma på IP-kansliet, Humlegårdsgatan 20 i Stockholm den 31 mars 2009 kl. 14.00 till 17.00. Protokoll finns under Medlemsinfo.

Regeländring ang avdelade ansökningar
EPOs Administrative Council har beslutat om regeländring rörande avdelade ansökningar. Den innebär att möjligheten att inge avdelade ansökningar inskränks till 24 månader efter det första föreläggandet från Examin­ing Division, alternativt 24 månader efter en första anmärkning på oenhetlighet har utfärdats.

Sveriges representanter, liksom representanterna från ytterligare fyra länder, röstade nej till förlaget.

Ytterligare några regeländringar beslutades. Läs mer på www.epo.org

Extra föreningsstämma
En extra föreningsstämma hölls på IP-kansliet på Humlegårdsgatan 20 i Stockholm den 8 juli 2009. Protokoll frinns under Medlemsinfo.

2009 års delexamination genomfördes 26-27 maj
Den andra omgången av IP-Samfundets delexamination höllspå IP-kansliet den 26-27 maj. Dag 1 skrev examinanderna kravskrivningsdelen och delen avseende etik och rådgivaransvar, och dag 2 skrev de svaromålsdelen.

Statskontoret har utrett olika lösningar för statlig auktorisation av patentombud
Statskontoret har på regeringens uppdrag utrett alternativa lösningar för organisation och dimensionering av den i betänkandet Auktorisation av patentombud (SOU 2007:27) föreslagna verksamheten med att auktorisera patentombud och utöva tillsyn över dem. Statskontoret har nu redovisat två huvudalternativ i sin rapport. Båda utgår ifrån att man bildar en fristående statlig Patentombudsnämnd med en egen instruktion, men i det ena sköts kanslifunktionerna av en statlig värdmyndighet, medan dessa och genomförandet av kunskapsproven i det andra alternativet överlåts till Sveriges IP-ombuds samfund och dess kansliresurser.

Ytterligare en sak värd att uppmärksamma i utredningen är att "Statskontoret bedömer det som rimligt att samtliga patentombud som vid nämndens bildande är auktoriserade hos IP-samfundet bör omfattas av övergångsregler i linje med Tystnadspliktsutredningens förslag”. Ett skäl så gott som något att gå upp på IP-Samfundets del- och slutexamination i år, följaktligen!

Klicka här för att komma till nyheten så som den presenteras på Statskontorets hemsida, där också utredningen finns att hämta.

Genomförande av tjänstedirektivet
Genomförande av tjänstedirektivet 2006/123/EG har till syfte att underlätta handel av tjänster över gränserna i EU. Framförallt har direktivet till syfte att underlätta vid tillståndsgivande för tillhandahållandet av tjänster. Vi har gjort en kort genomgång av de regler som speciellt berör immaterialrättslig verksamhet.
Läs mer >>


Elektronisk ingivning till PRV
Den 1 augusti 2008 började en del regeländringar gälla:
Det är möjligt med elektronisk ingivning av nationella, svenska, patentansökningar.
Den nya lydelsen av § 8 patentlagen (2007:517) trädde i kraft.
I patentkungörelsen infördes 2 a § och 4 § ändrades (2008:368).
Nya PRVFS 2008, P:71 trädde i kraft med PRVs föreskrifter om elektronisk patentansökan.
Läs mer på www.prv.se


EPO höjer priserna
EPO har beslutat om generella prishöjningar. Det kommer att bli avsevärt dyrare om en ansökan innehåller fler än 15 patentkrav. Kravavgiften stiger då från 45 till 200 euro per krav. Prishöjningarna ska gälla från 1 april 2008.
Hela prislistan finns att läsa på www.epo.org
, CA/D 16/07. Punkt 15 är den viktigaste.

IP-Samfundets remissvar på Tystnadspliktsutredningen
Lars Estreen och Tommy Vikholm har skrivit och lämnat IP-Samfundets remissvar på Tystnadspliktsutredningen. IP-Samfundet är positivt till förslaget om ny lag om auktorisation av patentombud. Emellertid delar inte IPS uppfattningen att en ny statlig myndighet bör bildas för auktorisation och tillsyn. Verksamheten bör istället bedrivas genom den befintliga organisation som IP-Samfundet utgör.

Första examinationen genomförd
27-28 maj 2008 genomfördes den första delexaminationen för patentingenjörer i IP-Samfundets regi. Det var inte så många som kände sig beredda att gå upp redan nu utan valde att vänta till nästa examinationstillfälle.


Auktoriserat IP-ombud på engelska
Den officiella engelska översättningen av "Auktoriserat IP-ombud" lyder som följer: Swedish Authorized IP Attorney.

PS ombildat till IP-Samfundet
Patentkonsulters Samfund (PS) har bytt namn till Sveriges IP-ombuds Samfund (IP-Samfundet). IP-Samfundet är auktoriserande organ för samtliga IP-ombud i Sverige. På årsstämman i februari 2006 fattades också beslut om att utbildningen av IP-patentombud, som PS tidigare ansvarat för, skulle övergå till Stiftelsen IP Akademin.