Etikregler | Etik- och disciplinärenden
 


Vägledande regler om etik och god ombudssed.
Utfärdade av Sveriges IP-ombuds Samfund.
Antagna 2006-02-08.

Auktoriserat IP-ombud är den som är medlem av Samfundet. Med IP-ombud avses i det följande person som är befullmäktigad att å klienters vägnar handlägga ärenden och mål ingående i patentbyråverksamhet, verksamhet på industriföretags IP-avdelning, juridisk verksamhet eller annan liknande verksamhet avseende rådgivning i immaterialrättsliga angelägenheter, tekniska och juridiska sådana.


Allmänna bestämmelser


1 §
Medlems främsta plikt är att, inom ramen för vad lag och god yrkessed bjuder, efter bästa förmåga tillvarata klienters intressen. Medlem är skyldig att främja dessa utan
att låta sitt handlande påverkas av tanken på egna fördelar eller obehag eller hänsyn
till samhällsställning, nationalitet, hudfärg, politisk eller religiös uppfattning eller andra ovidkommande omständigheter.

2 §
I sin verksamhet skall medlem uppträda sakligt och korrekt samt på sådant sätt att aktning och förtroende för IP-ombudskåren och verksamheten upprätthålls. Under inga förhållanden får medlem till klient, motpart, myndighet eller annan lämna uppgift eller framföra ett påstående, som han vet är osant eller oriktigt.

3 §
Medlem är skyldig att besvara i hans eller hennes verksamhet ankommande skrivelser. Kan en skrivelse inte utan dröjsmål besvaras i sak, bör skrivelsens mottagande erkännas och svar avges så snart så kan ske.


Reklam och ackvisition


Medlems reklam och ackvisitionsverksamhet skall vara saklig och korrekt. Den skall till form och innehåll vara sådan att den inte är ägnad att misskreditera annan medlem eller annan medlems verksamhet. Medlem får inte medverka till eller godta att annan för honom bedriver reklam eller ackvisitionsverksamhet, som han inte själv får utöva.


Reklam och marknadsföring skall vara utformad så att den främjar och upprätthåller allmänhetens förtroende för immaterialrätts-systemet och IP-ombudskåren.


Verksamhetens organisation


Medlem som är ansvarig för ledning och skötsel av immaterial-rättslig verksamhet är skyldig att tillse att verksamhetens kontorsorganisation är i god ordning och att bokföring och förvaltning sker med iakttagande av vad som därom är skrivet i lag. Sådan ansvarig medlem bör tillse att verksamheten tecknat och vidmakthåller försäkringar till ett belopp anpassat till verk-samhetens omfattning och art för täckande av kompensationskrav från klient som lidit skada av verksamheten eller av enskilt IP-ombud som verkar på uppdrag av verksamheten.

Avböjande och frånträdande av uppdrag

7 §
Medlem är inte skyldig att ta emot uppdrag som erbjuds. Vill medlem inte åta sig erbjudet uppdrag är den skyldig att utan dröjsmål meddela uppdragsgivaren detta. Medlem är inte skyldig att ange skäl för avböjandet.

8 §
Föreligger särskild omständighet, som kan ge anledning till tvivel beträffande medlems möjlighet att obundet tillvarata uppdrags-givarens intressen, är medlem, om han överväger att trots sådan omständighet åta sig erbjudet uppdrag, skyldig att utan dröjsmål upplysa uppdragsgivaren om förhållandet.

9 §
Medlem är skyldig att avböja erbjudet uppdrag, om medlem själv, eller annat ombud i samma verksamhet eller gemensam kontorsorganisation:

1. i ärendet eller i annat ärende, som kan vara av betydelse för utförande av uppdraget, företräder eller själv har ett personligt eller ekonomiskt intresse, som strider mot uppdragsgivarens; eller

2. tidigare konsulterats av eller eljest biträtt motparten i samma ärende eller i annan angelägenhet av sådan art, att de uppgifter som till följd därav erhållits kan tänkas få betydelse vid det erbjudna uppdragets utförande.

Medlem är även skyldig att avböja uppdrag om det i övrigt föreligger omständigheter, vilka uppenbarligen hindrar att fritt och obundet hävda uppdragsgivarens intressen.
Utan hinder av vad som ovan sagts kan medlem företräda flera parter om dessa i samförstånd med varandra begär eller godkänt det. Medlem är då skyldig att beakta samtliga uppdragsgivares intressen. Uppstår mellan klienterna tvist i den sak vari medlem biträtt parterna, äger medlem inte i tvisten biträda någon av dem.

10 §
Om medlem efter mottagande av uppdrag finner att sådan omständighet föreligger, att han med kännedom därom skulle ha varit skyldig att avböja uppdraget, är medlem skyldig att frånträda detta.

Frånträdande skall även ske:
1. om medlem blir förhindrad att fullfölja uppdraget på grund av laga förfall eller därmed jämförliga omständigheter blir förhindrad att fullfölja uppdraget;

2. om klienten begär att medlem skall handla brottsligt eller i strid mot god yrkessed; eller

3. om klienten undertrycker eller förvanskar bevis eller handlar svikligt.

11 §
Medlem må icke mot klientens vilja frånträda av denne lämnat uppdrag, såvida inte medlemmen jämlikt 10 § är skyldig att frånträda uppdraget eller eljest giltigt skäl därtill kan åberopas.

Sådant skäl kan föreligga, bland annat:
1. om klienten i orimlig grad betungar eller besvärar ombudet och inte kan förmås till rättelse;

2. om klienten lämnar ombudet instruktioner att vid uppdragets utförande förfara på ett sätt, som uppenbarligen är gagnlöst eller strider mot klientens intressen, och trots påpekande vidhåller dess instruktioner;

3. om klienten i väsentliga avseenden handlar i strid mot ombudets råd eller eljest klart ger till känna att han förlorat förtroende för ombudet, eller
4. om klienten trots påminnelse underlåter att inbetala förskott eller ersättning, som ombudet i anledning av uppdraget har rätt att fordra.

12 §
Vill ombudet frånträda mottaget uppdrag, är han skyldig att för klienten uppge skälen till frånträdandet samt att på klientens begäran lämna skriftlig besked därom. Han skall vidare såvitt möjligt bereda klienten skälig tid att anlita annat ombud.


Förhållandet till klienten - Trohet, lojalitet och tystnadsplikt


13 §
Medlem är skyldig att gentemot klienten iaktta trohet och lojalitet.

14 §
Medlem skall iaktta diskretion om sina klienters angelägenheter och får inte, med mindre laglig skyldighet att lämna upplysning föreligger, utan vederbörligt samtycke yppa något, som i dess verksamhet anförtrotts honom eller som han i samband med sådant anförtroende fatt veta.
Medlem är skyldig att ålägga sin personal diskretions- och tystnadsplikt.

15 §
Medlem får inte utan klientens samtycke av annan än klienten betinga sig arvode, låta sig utlova eller ta emot gottgörelse utöver det arvode som klienten eller annan på dennes vägnar har att erlägga.

16 §
Medlem får inte utan klientens samtycke träffa förlikning med motparten. Endast i sådana undantagsfall, då samtycke med klienten inte kan inhämtas och då omedelbar förlikning är påkallad, kan medlem godta förlikning, som han finner bäst förenlig med klientens intresse.

17 §
Avträdande ombud har rätt att meddela sin efterföljare orsaken till sitt frånträdande och den senare äger rätt att av det frånträdande ombudet erhålla för fullföljandet av sitt uppdrag erforderliga uppgifter.


Uppdrags utförande


18 §
Uppdrag skall utföras med omsorg, noggrannhet och tillbörlig skyndsamhet samt med beaktande av att klienten inte åsamkas onödiga kostnader.

19 §
Ombudet skall vid immaterialrättslig och annan juridisk rådgivning till klienter beakta gällande rätt och praxis.


20 §
Klienten skall på lämpligt sätt hållas underrättad om vad som framkommer vid utförande av uppdraget. Förfrågningar från klienten skall besvaras skyndsamt.


Arvodesdebitering m.m.


21 §
Klienten bör informeras om de allmänna uppdragsvillkor som tillämpas för utförandet av uppdraget, innan uppdraget mottas.

22 §
Debiterat arvode skall vara skäligt. Gör klienten invändning mot skäligheten, bör medlemmen upplysa honom om befintlig möjlighet att få arvodet prövat genom skiljedom enligt vad som är föreskrivet i av medlemmen tillämpade allmänna uppdragsvillkor.

23 §
Medlem får av sin klient begära erforderliga förskott till bestridande av utlägg för klientens räkning.
Har medlem vid uppdragets mottagande gjort förbehåll därom, eller är det eljest med hänsyn till omständigheterna rimligt, äger han av klienten även begära skäligt förskott på sitt arvode.

24 §
Då uppdrag slutförts eller eljest upphört, skall sluträkning utan dröjsmål tillställas klienten. Debiterat arvode, såvitt det avser ett och samma uppdrag, behöver inte specificeras, men medlem är skyldig att på begäran lämna klienten skriftlig redogörelse för det med uppdraget förenade arbetet.


Förhållandet till motparten


25 §
Medlem får inte genom otillbörligt agerande mot motpart söka främja klientens sak.

26 §
Medlem bör inte vidta rättsliga åtgärder mot motpart utan att först ha tillskrivit denne och berett honom skälig tid att ta ställning till klientens anspråk och träffa uppgörelse i godo.
Är omständigheterna sådana, att ett dröjsmål med medgivande av rättsliga åtgärder kan vålla klienten rättsförlust eller annan skada, eller föreligger eljest särskilda skäl för att skyndsamt vidta rättsliga åtgärder, står det dock ombudet fritt att utan föregåenden meddelande till motparten vidta de åtgärder som klientens intresse i varje särskilt fall kräver.


Förhållande till medarbetare


27 §
Medlem skall vara medveten om sitt ansvar vid val och utbildning av medarbetare samt vid delegering av arbetsuppgifter till dessa.


Förhållande till kolleger


28 §
Medlem skall gentemot kolleger visa hänsyn och tillmötesgående som god kollegialitet kräver. Kollegiala hänsyn får dock inte föranleda till handling eller underlåtenhet, som kan skada den egna klientens intresse.

29 §
Får medlem erbjudande att överta ett uppdrag från annat ombud och oklarhet råder om orsaken till ombudsskiftet, bör han, innan han bestämmer sig för att åta sig uppdraget, sätta sig i förbindelse med det tidigare ombudet för att få saken klarlagd. Tidigare ombud skall alltid informeras om övertagande av ombudskap.

30 §
Anlitar medlem på klienters vägnar kollega, t.ex. som platsombud eller sakkunnig, är han, där han inte gjort förbehåll om annat, skyldig att ansvara för kollegans arvode och kostnader, oavsett om klienten tillhandahåller erforderligt belopp.

31 §
Därest skiljaktiga meningar mellan medlemmar uppkommer bör de först söka bilägga saken genom inbördes uppgörelse. I övrigt gäller vad som föreskrivs i stadgarna.


Förhållandet till Samfundet


32 §
Medlem är skyldig att inom förelagd tid inkomma med yttrande eller svaromål, som begärs av Samfundets styrelse eller disciplinnämnd eller någon annan av Samfundets organs representanter. Han är därvid, utan hinder av den tystnadsplikt som åvilar honom, skyldig att fullständigt och sanningsenligt besvara framställda frågor och lämna begärda uppgifter.